Algemene voorwaarden

Algemene VoorwaardenInhoudsopgave:

 

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 17- Retourvoorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en 

    een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van 

    producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om 

    informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige 

    raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien 

    van de overeenkomst op afstand;

7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan 

    consumenten aanbiedt;

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de 

    ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, 

    tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of 

    meer technieken voor communicatie op afstand;

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een 

    overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde 

    ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam: Dartshopzwolle

Adres: Reukgras 62

8043 KM Zwolle

TEL: 06-24853908

Email: dartshopzwolle@hotmail.com

KvK-nummer: 69671761 te Zwolle

Btw-identificatienummer: NL001438069B65

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke 

    Tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene 

    voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, 

    zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene 

    voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig 

    mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige 

    lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene 

    voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op 

    zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen 

    op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de 

    overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene 

    voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van 

    de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 

    dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige 

    toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden 

    steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, 

    wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten 

    en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van 

    het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van 

    afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden 

    producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden 

    de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten 

    en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

    Dit betreft in het bijzonder:

o de prijs inclusief belastingen;

o de eventuele kosten van aflevering;

o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer 

   de prijs garandeert;

o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van 

   de techniek voor communicatie 

   op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het 

   gebruikte communicatiemiddel;

o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze 

   voor de consument te raadplegen is;

o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in 

   het kader van de 

   overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze 

   waarop de consument deze 

   gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van  

    aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer 

    onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de 

    ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de 

    overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en 

   organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij 

   voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer 

   daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan 

    zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn 

    voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond 

    van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd 

    gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden 

    te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk 

    of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden 

    opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik 

    kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer 

    deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer 

    dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de 

    eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgave 

    van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te 

    sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag 

    inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de 

    webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, 

    zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – 

    in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. 

    Voordat u een artikel retour zendt, dient u dit telefonisch aan ons kenbaar te maken 

    en moet u dit formulier downloaden  en retourneren via info@transonic-electronics.nl.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. 

    Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om 

    te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn 

    herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – 

    indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de 

    ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke 

    en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, 

    komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag 

    zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending 

    of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover 

    voorzien in lid 2 en 3. 

    De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk 

    in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden 

    producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van 

    veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen 

    gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed 

    op heeft, met variabele prijzen aanbieden.Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit 

    dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn 

   alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn 

    alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de 

    dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de 

    overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van 

    deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de 

    overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

    Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt 

    is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de 

   wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover 

   de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst 

    nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van 

    aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, 

    zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen 

    uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. 

    Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts 

    gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat 

    hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat 

    geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op 

    eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de 

    consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na 

    ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich 

    inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging 

    zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. 

    Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. 

    De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer 

    tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer 

    bekend gemaakte vertegenwoordiger,tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt 

    tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, 

    te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels 

    en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot 

    het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen 

    tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe 

    overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in 

   een bepaalde periode;

– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

   Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren 

    van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden 

    verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en 

    die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften 

    stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de 

    consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen 

    met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld 

   afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden 

   verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste 

   één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst 

   strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, 

   nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van 

   dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt 

   niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de 

   proef- of kennismakingsperiode

Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een 

    jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, 

    tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de 

    overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 – Betaling

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde 

    bedragen te worden voldaan binnen 

14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een 

     overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de 

     consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer 

    een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, 

    kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende 

    bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 

    onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens 

    wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte 

    redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en 

    behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, 

    volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de 

    consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 

   3  werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht 

   een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer 

   binnen de termijn van 3 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en 

   een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een 

    geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze 

   algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend 

   Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen 

mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden 

vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument 

op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen 

op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 17 - Retourvoorwaarden


U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling 

zonder opgave van reden te annuleren. 

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. 

U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. 

Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. 

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde 

toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking 

aan de ondernemer geretourneerd worden. Voordat u een artikel retour zendt, dient 

u dit telefonisch aan ons kenbaar te maken en moet u dit formulier downloaden  en 

retourneren via dartshopzwolle@hotmail.com .  Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag

binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.

 

Uitzonderingen retourneren

Let op: Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:

 

a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneer baar.

 

b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

 

Het aankoopbedrag inclusief verzendkosten zal dan binnen 14 dagen aan u terug betaald worden.

 

Kosten:

De kosten voor het aangetekend terug sturen van een artikel zijn voor uw rekening..

Annuleren van een geplaatste bestelling

 

U kunt uw geplaatste bestelling kosteloos annuleren wanneer deze nog niet door ons verzonden is. 

Het aankoopbedrag inclusief verzendkosten zal dan binnen 14 dagen aan u terug betaald worden.

 

Klachten:

Heeft u een klacht of probleem over uw bestelling of de afhandeling hiervan? Vul dan het contactformuler 

in op de contact pagina. Wij nemen dan z.s.m. (uiterlijk binnen 3 werkdagen) contact met u op.

Eventuele beschadigde zendingen dienen binnen 1 werkdag na ontvangst gemeld te worden.

 

 

 

 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten. 

Fouten,afbeeldingen en/of wijzigingen voorbehouden.